Revista Juridike Shqiptare

“Krijimi dhe Publikimi i një Reviste Shqiptare Ligjore” është një nismë që po zbatohet nga Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Universitetin e New York Tiranë, në kuadër të projektit "European Union Enlargement for the Western Balkans", Programi Jean Monnet, Erasmus +. Gjatë dy viteve të para 2017-2019 EMA bashkëpunoi me  Institutin e Politikave dhe Ligjit (IPL) dhe ALJ u mbështet nga Ambasada Holandeze në Shqipëri.  Objektivi kryesor i këtij projekti është krijimi i një Reviste Ligjore, që mungon deri më tani në kuadrin ligjor shqiptar, me qëllim për të sjellë risinë jo vetëm në sajë të temave që do të adresojë por edhe nga grupet dhe struktura ku do të fokusohet. Tematika kryesore ku do të mbështeten artikujt janë: a) Legjislacioni Shqiptar b) Të Drejtat e Njeriut c) Çështjet Praktike dhe Administrative dhe d) Bashkimi Europian dhe Integrimi. Revista synon të arrijë nga grupe të caktuara që përfshijnë komunitetin klasik legal si gjyqtarët, avokatët, studentët e drejtësisë, kërkuesit dhe akademikët, ashtu edhe zyrtarë të administratës, politikë-bërës, operatorë biznesi dhe qytetarë të interesuar në çështje të tilla.

Objektivat kryesore dhe qëllimet që Revista Ligjore synon të arrijë janë si vijon:

  • Qëllimi afatgjatë është që të hapet mundësia për krijimin dhe themelimin e një doktrine ligjore shqiptare më të zhvilluar, pasi deri më tani kjo mungon;
  • Tëndihmojë në krijimin e një debati publik mbi aspektet më të rëndësishme të kuadrit ligjor dhe institucional të Shqipërisë, pasi revistat ligjore janë në një numër të vogël në vend;
  • Të ofrojë një analizë të thellë dhe në detaje sa i përket kuadrit ligjor dhe institucional shqiptar;
  • Të identifikojë hapësirat dhe mangësitë ligjore dhe institucionale, ndjekur nga rekomandime konkrete;
  • Të ndihmojë në përmirësimin e legjislacionit shqiptar në të ardhmen;
  • Të ofrojë një informacion të qartë, të arritshëm për të gjithë kjo dhe në sajë të shpërndarjes në formë elektronike;

Një veçanësi e revistës do të jetë publikimi i saj në të dyja gjuhët, Shqip dhe Anglisht online dhe falas, si dhe do të ofrojë hapësirën për të komentuar, sugjeruar dhe diskutuar me anë të një blogu.

Partnere e sponsore