Autorët

Dorina Ndreka

Dr. Dorina Ndreka është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Drejtësisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, që prej vitit 2009. Ajo është diplomuar si juriste pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2003. Ka përfunduar Masterin Shkencor për Studime Europiane pranë Universitetit të Tiranës dhe është doktoruar pranë Universitetit të Tiranës në të Drejtën Ndërkombëtare Publike, me temë: “Ndikimi i së drejtës evropiane në zhvillimin e së drejtës ndërkombëtare publike”.  Që prej vitit 2005 e në vijim ushtron në mënyrë aktive avokatinë për çështje të së drejtës private dhe administrative. Ka eksperiencë të gjatë në fushën e këshillimit për çështjet e ligjit dhe të së drejtës.  Ajo është pjesëmarrëse aktive në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe botuese e artikujve në Revista shkencore brenda dhe jashtë vendit. 

Kontributet e saj në RJSH: 

Numri 5- Çështje Praktike dhe Administrative: Kompensimi Civil i Veprave Penale në Shqipëri

Mandrit Kamolli

Mandrit Kamolli është një profesionist i ri në fushën e të drejtave të njeriut ku aktualisht punon si asistent projektesh në National Democratic Institute (NDI), ku  fokusohet kryesisht në transparencën e financimit të partive politike dhe aktiviteteve të lidhura me zgjedhjet kryesisht. Më parë, ai është angazhuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, OSBE / ODHIR si dhe në Fondacionin Shqiptar të Arsimit. Mandriti ka përfunduar studimet  juridike në Shqipëri dhe ka një diplomë të dyfishtë në të Drejtat e Njeriut dhe Procesin Demokratik  nga Qendra Europiane Ndëruniversitare dhe Universiteti i Nottingham-it.

Kontributet e tij në RJSH:

Numri 6 - Legjislacioni Shqiptar: 

Reald Keta

Reald Keta ka përfunduar studimet Master Shkencor në Drejtësi, pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, në vitin 2010. Prej vitit 2012, kryesisht ka punuar pranë organizatës Kriik Albania, pjesë e rrjetit të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë. Përgjatë kësaj përvoje si ekspert ligjor për çështje zgjedhore, ai ka ndjekur në vijueshmëri proceset dhe nismat zgjedhore të karakterit të përgjithshëm, të pjesshëm dhe referendar. Gjithashtu, pjesë e angazhimit kanë qenë edhe proceset institucionale të tjera të lidhura ngushtë me proceset zgjedhore, si reformat e kuadrit ligjor zgjedhor, procesi i dekriminalizimit, apo përpjekjet për reformim të kuadrit ligjor referendar. Në këtë drejtim fushat e tij të ekspertizës janë monitorimi i procesit zgjedhor, veprimtaria financiare e partive politike dhe e subjekteve zgjedhore, si dhe çështjet që i përkasin Drejtësisë Zgjedhore.
Kontributet e tij në RJSH:
Numri 5 - Legjislacioni ShqiptarVeprimtaria financiare e partive politike dhe subjekteve zgjedhore, sipas legjislacionit shqiptar

Klodiana Beshku

Klodiana Beshku është pedagoge pranë Departamentit të Shkencave Politike, Universiteti i Tiranës që nga viti 2008. Gjatë 2014-2015 ajo ka qenë dhe Shefe e këtij Departamenti. Ajo është angazhuar dhe si Këshilltare e Kabinetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë nëpërmjet Programit LEAD Albania 2015-2016. Fushat e saj të ekspertizës që i ka në fokus dhe gjatë punës së saj si pedagoge në Universitet përfshijnë : Gjeopolitikën ( me fokus të veçantë Rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe marrëdhëniet BE- SHBA - Rusi në këtë  rajon); Teoritë e Marrëdhënieve Rajonale dhe të Sigurisë; Lëvizjet e Reja Sociale; Zhvillimet politike dhe shoqërore në Europën Jug-Lindore; Qeverisja Qendrore Rajonale dhe ajo lokale ( me fokus temat mbi Europianizmin, rajonalizmin dhe federalizmin). Ajo ka mbaruar me sukses dhe studimet doktorale në Gjeopolitikë pranë Universitetit të Pizas në Itali, diplomuar në 2011 me tezën: “Roli i Komunitetit Europian në shpërbërjen e ish- Jugosllavisë – Rasti i Bosnje&Hercegovinës”. Ajo gjithashtu është diplomuar për studime Master në 2005 në Studime Europiane – Procesi  ndërtimit të Europës, një nismë e përbashkët e Universitetit të Sienës me atë të Strasburgut. Që nga shtatori i 2011 ajo është Kryeredaktore e Revistës Shkencore: ‘Politikja’ dhe bashkë-redaktore e Vëllimit: ‘Shqipëria dhe Europa në Rrafshin Politik’ , publikuar nga Cambridge Scholar Publishing në 2013.

Kontributet e saj në RJSH: 

Numri 5 - Bashkimi Europian dhe Integrimi: Roli Normativ i BE në Shpërbërjen e ish- Jugosllavisë

Partnere e sponsore