Autorët

Anxhela Kenaj

Anxhela Kenaj është një eksperte e integrimit të BE dhe procesit të negociatave në fushën e gjyqësorit, të drejtave themelore dhe kulturës me rreth 8 vite eksperiencë pune. Ajo momentalisht punon si specialiste e integrimit europian pranë Ministrisë së Drejtësisë, me fokus kontributin dhe realizimin e dokumenteve në kuadër të negociatave për Kapitullin 23. Për më shumë se 6 vite ajo ka punuar si specialiste pranë Ministrisë së Kulturës në drejtorinë e integrimit europian, koordinimit, marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ndihmës së BE-së.

Kontributet e saj për ALJ: Nevoja për themelimin e një Institucioni Mjekësor të specializuar për të dënuarit me probleme shëndetësorenë Shqipëri, Doc. Marsida Grami dhe MSc. Anxhela Kenaj

Marsida Grami

Marsida Grami ka mbaruar studimet Bachelor dhe Master për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Shkencave Politike në Periugia, Itali. Në vitin 2021 ajo mbylli Doktoraturën në Institutin eStudimeve Europiane duke mbrojtur tezën “Garancitë legjislative dhe politikat mbrojtësendaj të miturve të dënuar në Shqipëri. Profile krahasuese me Shtete të BE-së”. Në vitin 2014 ajo u emërua si Shefe e Sektorit të Projekteve IPA në Ministrinë e Turizmit dhe Zhvillimit Urban, më pas në vitin 2017 u emërua në po të njëjtin pozicion në Ministrinë e Drejtësisë, dhe së fundmi në vitin 2021 u emërua Shefe e Sektorit të Drejtorinë e Integrimit dhe Negociatave. Gjatë këtij viti Marsida ka mbuluar çështjet më të rëndësishme që lidhen me Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore” dhe Kriterin Politik. Ajo ka punuar dokumenta tejet të rëndësishme si prezantimet e shtetit Shqiptar për Komisionin Europian, përgatitja e Udhërrëfyesit për Shtetin e së Drejtës dhe për Funksionimin e Institucioneve Demokratike dhe përgatitja e Pozicionit Negociues të shtetit Shqiptar për kapitujt përkatës. Marsida ka qenë pjesë e grupeve negociuese që kanë përfaqësuar vendin përpara Komisionit Europian në takimet bilaterale Shqipëri-BE zhvilluar në nëntor 2022 dhe janar 2023

Kontributet e saj për ALJ: Nevoja për themelimin e një Institucioni Mjekësor të specializuar për të dënuarit me probleme shëndetësore në Shqipëri, Doc. Marsida Grami dhe MSc. Anxhela Kenaj

Ina Veleshnja

Ina Veleshnja është një profesioniste shqiptare me përvojë të gjerë në fushën e drejtësisë dhe kërkimit ligjor. Aktualisht punon si Lektore në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, ndërkohë ka punuar më herët si Kërkuese Parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Ina është diplomuar në MSc dhe Bachelor në Drejtësi nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Me njohuri të avancuara të gjuhës angleze dhe njohuri bazike në gjermanisht, ajo zotëron një grup aftësish të larmishme në platformat dixhitale dhe organizim. Ina ka marrë pjesë aktivisht në konferenca, seminare dhe ka kontribuar në botime mbi edukimin ligjor dhe çështjet legjislative.

Kontributet e saj për ALJ: Implikimet administrative dhe penale në shkeljet e ligjit të konkurrencës: ShqyrtimiDiskutimi i ligjit të BE-së dhe legjislacionit shqiptar, Ph.D. Cand. Monika CANCO dhe Ph.D. Cand. Ina VELESHNJA

Blerina Bulica

Blerina Bulica është një profesioniste me përvojë të gjerë në konsulencën ligjore dhe menaxhimin e projekteve. Karriera e saj daton që nga viti 2000, gjatë së cilës ajo ka mbajtur role të ndryshme duke u fokusuar në transparencën gjyqësore, të drejtat e njeriut dhe këshillimin ligjor. Me një diplomë Master në të Drejtën Ndërkombëtare, Drejtësinë dhe të Drejtat e Njeriut nga Universiteti i Birmingham, MB, dhe trajnime shtesë në legjislacionin dhe institucionet e Bashkimit Europian, Blerina ka një formim akademik solid. Ekspertiza e saj qëndron në ofrimin e shërbimeve të konsulencës për organizata të tilla si Këshilli i Europës, ku ajo ka kontribuar në projekte që synojnë rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së sistemeve të drejtësisë. Blerinëa zotëron aftësi të jashtëzakonshme komunikuese, organizative dhe menaxheriale, të zhvilluara përmes angazhimeve të ndryshme profesionale. Ajo është një folëse mjaft e aftë e shumë gjuhëve, duke përfshirë gjuhën shqipe, anglisht, frëngjisht dhe italisht. Përkushtimi i Blerinës në fushën e saj spikat përmes pjesëmarrjes së saj në konferenca, prezantime dhe publikime me tema që lidhen me të drejtat e njeriut dhe reformën në drejtësi.Kontributet e saj në RJSH: (Bashkimi Europian dhe Integrimi, 2024) - Reflektime mbi ndikimet që teknologjia e informacionit dhe inteligjenca artificiale sjellin brenda sistemit gjyqësor

 

 

Partnere e sponsore