Autorët

Ardita Buna
Arta Alla

Arta Alla zotëron një Diplomë Master në Zhvillimin Njerëzor dhe Sigurinë Ushqimore nga Universiteti Roma Tre. Ajo gjithashtu ka një Diplomë Master në Vlerësimin e Mjedisit dhe një Certifikatë Post-Graduate në Shkencën e Tokës/Dheut nga Universiteti i North Carolina State, Raleigh, NC. Ajo ka punuar si Eksperte Mjedisore për shumë vite në Mott MacDonald në Shqipëri, në Institutin për Zhvillimin e Habitatit / Universiteti Polis apo dhe për USAID dhe UNFPA. Eksperienca e saj shihet në projekte të ndryshme lidhur me menaxhimin e ujërave vende si për Kosovën dhe Shqipërinë, eksperte mjedisore gjatë zhvillimit të TAP apo, ka eksperiencë dhe në projekte lidhur me furnizimin me ujë dhe baseneve lumore.   Arta ka bërë shumë publikime për çështjet e mjedisit dhe është pjesë e organizatave të ndryshme me të njëjtin fokus. Ajo ka përvojë në hartimin e vlerësimit strategjik mjedisor, vlerësimin e ndikimit në mjedis, vlerësimin e vendndodhjes së tokës dhe ujërave nëntokësore të kontaminuara, në hartimin e planeve dhe strategjive të resurseve natyrore me vlerësimin dhe lejimin e ndotjes industriale, mbi programet e monitorimit të ujit, si dhe ka njohuri mbi standardet ndërkombëtare mjedisore dhe direktivave të BE-së.

Jola Frasheri

Jola është studente e vitit të parë Master në Shkencat Penale në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. Ajo gjithashtu zotëron edhe një diplomë Bachelor në Drejtësi, përfunduar në 2018 dhe Financë, përfunduar në 2015 nga i njëjti universitet. Që në vitin e saj të parë të shkollës ajo ka qenë pjesë e “Rrjetit të Studentëve Ekselentë”. Aktualisht Jola po bën një praktikë pune në organizatën European Movement Albania dhe kjo eksperiencë e ka ndihmuar të thellojë njohjen për funksionimin e Bashkimit Evropian dhe integrimit të Shqipërisë në të. Gjatë studimeve ajo ka qenë pjesë, përafërsisht një vit, e organizatës joqeveritare “Qendra Për nisma Ligjore dhe Qytetare” e cila ofron ndihmë ligjore falas grave të dhunuara dhe të trafikuara. Përgjatë nëntë javëve, Jola ka qenë pjesë e “Shkollës për të Drejtat e Njeriut Tiranë” organizuar nga Civil Rights Defenders. Në këtë shkollë ajo ka arritur objektivat e saj personale duke qartësuar vlerat, ndryshuar qëndrimin, duke zhvilluar solidaritetin dhe aftësitë për advokim dhe veprim, si analizimi i situatave në të drejtat e njeriut dhe gjetja e strategjive për përgjigjet e duhura ndaj padrejtësive. Gjithashtu, ajo si pjesë e organizatave rinore në vend, ka iniciuar dhe organizuar disa seminare me fokus të rinjtë për të rritur pjesëmarrjen e tyre sociale dhe politike. Momentalisht ajo ka interes në fushën e të drejtave të njeriut veçanërisht për të miturit dhe gratë, edhe synon të specializohet në të ardhmen në fushën e krimit ekonomik. Jola flet shqip, anglisht, frëngjisht dhe ka njohuri fillestare të gjuhës gjermane.

Kontributi i saj në RJSH: 

Numri 7/2018 - 

Reald Keta

Reald Keta ka përfunduar studimet Master Shkencor në Drejtësi, pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, në vitin 2010. Prej vitit 2012, kryesisht ka punuar pranë organizatës Kriik Albania, pjesë e rrjetit të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë. Përgjatë kësaj përvoje si ekspert ligjor për çështje zgjedhore, ai ka ndjekur në vijueshmëri proceset dhe nismat zgjedhore të karakterit të përgjithshëm, të pjesshëm dhe referendar. Gjithashtu, pjesë e angazhimit kanë qenë edhe proceset institucionale të tjera të lidhura ngushtë me proceset zgjedhore, si reformat e kuadrit ligjor zgjedhor, procesi i dekriminalizimit, apo përpjekjet për reformim të kuadrit ligjor referendar. Në këtë drejtim fushat e tij të ekspertizës janë monitorimi i procesit zgjedhor, veprimtaria financiare e partive politike dhe e subjekteve zgjedhore, si dhe çështjet që i përkasin Drejtësisë Zgjedhore.
Kontributet e tij në RJSH:
Numri 5 - Legjislacioni ShqiptarVeprimtaria financiare e partive politike dhe subjekteve zgjedhore, sipas legjislacionit shqiptar

Partnere e sponsore