Ditari i Reformes ne Drejtesi

Enj, 26-04-2018

Tabela e Subjekteve që janë rivlerësuar deri më tani nga KPK dhe vendimet e marra. 
*Kjo tabelë do të përditësohet në vazhdimësi 

Pre, 30-03-2018

Në zbatim të nenit 3, pika 11 e Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i cili parashikon se: “Pasuri” janë të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj, sipas parashikimit të nenit 4, të ligjit nr.

Mër, 28-02-2018

Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Mër, 28-02-2018

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është organi që, sipas nenit 149 të Kushtetutës së Ndryshuar, do të garantojë pavarësinë, llogaridhënien, disiplinën, statusin dhe karrierën e Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Neni 149/a i Kushtetutës së ndryshuar, cakton funksionet e rëndësishme që KLP-ja do të ushtrojë mbi Prokurorët shqiptarë:

Mar, 06-02-2018

Gjeni tabelën me ligjet e reja për Organet e Gjyqësorit sipas Reformës në Drejtësi të miratuara: 

Hën, 05-02-2018

Kjo analizë është një përmbledhje e marrë nga materiali më i gjerë i quajtur “Raport Vlerësimi-Gjyqësori dhe të drejtat themelore, Kapitulli 23” punuar nga Periand Teta dhe botuar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) gjatë vitit 2017.

 

 

Partnere e sponsore