Të Drejtat e Njeriut

Artikuj që kanë të bëjnë me analizën e legjislacionit apo të praktikave shtetërore të cilat prekin të drejtat e njeriut. Për shkak të rëndësisë së të drejtave të njeriut është vendosur që kjo temë të trajtohet si një Shtyllë e veçantë e RJSH (jo tek Shtylla 1). Vlerë e shtuar e artikujve është vlerësimi nëse praktikat shqiptare janë në përputhje me Konventat Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut ku Shqipëria është pjesë, veçanërisht me KEDNJ.

Të drejtat e refugjatëve dhe azilkërkuesve në Shqipëri: një krahasim me legjislacionin Europian

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Ky artikull trajton fenomenin e imigracionit të parregullt[1] në Shqipëri, më specifikisht të drejtat e azilkërkuesve dhe refugjatëve.

Artikulli i plotë: 

Parimi i Mos-diskriminimit për arsye gjinore në vendin e punës – Vlerësimi i Legjislacionit Shqiptar nëpërmjet Standardeve të BE-së

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Kjo është një analizë që synon të shqyrtojë shkallën në të cilën legjislacioni shqiptar është në përputhje me acquis e BE-së, në lidhje me të drejtat e grave në punë, me fokus të veçantë mos-diskriminimin për arsye gjinore.

Artikulli i plotë: 

“Efekti frenues”, drejt një standardi shtesë për mbrojtjen e lirisë së shprehjes

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Në një shoqëri demokratike, askush nuk duhet të pengohet në ushtrimin e të drejtave të tij, përkundrazi duhet të inkurajohet, veçanërisht kur këto të drejta nuk janë thjesht individuale, por të lidhura me interesat e shoqërisë në tërësi.

Artikulli i plotë: 

E drejta e Aksesit në Arsimin e Lartë në Shqipëri

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

E drejta e aksesit në arsimin e lartë është një temë e nxehtë e diskutuar në të gjithë botën, e cila përfshin një sërë çështjesh të sferës ligjore, politike dhe të të drejtave të njeriut.Ky shkrim do të trajtojë të drejtën e aksesit në arsimin e lartë në Shqipëri, me anë të analizës së reformës në arsim dhe impaktit që ajo ka pasur në aksesin në arsimin e lartë, sipas këndvështrimit të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Artikulli i plotë: 
Subscribe to RSS - Të Drejtat e Njeriut

Partnere e sponsore